Sübhaneke Duası

0

Okunuşu
Sübhâneke’l-lâhümme ve bi-hamdik ve tebâra kesmük. Ve te’âlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk.
“vecelle senâük” sadece cenaze namazlarında okunur.

Anlamı
Allah‘ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Rükuda Okunan Dua

Okunuşu
Sübhane Rabbiye’l Azim.

Anlamı
Ey Büyük Rabbim. Seni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Secdede Okunan Dua

Okunuşu

Subhan Rabbiyal Ala.

Anlamı

Ey Yüce Rabbim. eni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Rükudan Doğrulurken Okunan Dua

Okunuşu

Semiallahulimen Hamide, Rabbena leke’l-hamd.

Anlamı

Allah (c.c), kendisine hamd edenleri işitti. Ey Rabbimiz. Her çeşit hamd ancak sanadır.

Et-Tahiyyatü Duası

Okunuşu

Ettahıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü
ve rahmetüllâhi ve berakâtühu, esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ‘ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Salli ve Barik Duaları

Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Rabbena Atina Duası

Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahrette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbim, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbena’ğfirli Duası

Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Ey Rabbim merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Kunut Duaları

Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Anlamı
Allah’ım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayetetmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Allah’ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Share.

About Author

Leave A Reply